بيمه اتومبيل

 

بيمه هاي اتومبيل شامل سه نوع بيمه يعني : بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه  در مقابل اشخاص ثالث ، بيمه حوادث سرنشين و راننده (اين دو بيمه نامه بهمراه يكديگر ارائه ميگردد و بعنوان بيمه شخص ثالث شناخته مي شود ) و بيمه بدنه هستند .مشخصات هريك از بيمه نامه ها از اين قراراست .


انواع بيمه نامه هاي اتومبيل

1-بيمه نامه شخص ثالث  :

 دراين نوع بيمه ، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني و مالي ) تحت پوشش قرار مي گيرد . منظور از خسارت بدني ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی ،نقص عضو ،از کار افتادگی ( جزئی یا کلی -موقت یا دائم) یا دیه فوت  شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می باشد(هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه خواهد شود). منظور از خسارتهای مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب  حوادث مشمول بیمه ،به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و درايران نيز از سال 1347 تاكنون داشتن آن اجباري است و پوششهای مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی ، به صورت پوشش هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي شود .


خطرات تحت پوشش :

حوادث مشمول اين بيمه نامه عبارتست از هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم ،تصادف ،سقوط، واژگونی ،آتش سوزي، يا انفجار وسايل نقليه مورد بیمه و نیز خسارتی که از محمولات وسیله نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد شود . اشخاصي كه به سبب حوادث وسيله نقليه مورد بيمه دچار زيانهاي بدني يا مالي مي شوند ثالث تلقي مي شوند به استثناي راننده مسبب حادثه .

 


خطرات خارج از تعهدات بيمه نامه :

 • خسارات وارده به وسیله نقليه مسبب حادثه 
 •  خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
 •  خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو 
 •  خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم
 •  خسارات ناشي از حوادثي كه درخارج از كشور اتفاق مي افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار دراين موضوع شده باشد .
   
  بيمه نامه شخص ثالث به منظور حمايت از كليه زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي ، اجباري اعلام شده و بهتر است دارندگان وسايط نقليه به هنگام مراجعه به شعب و نمايندگي هاي بيمه تقاضاي خريد بيمه نامه با تعهدات جاني مناسب و كافي متناسب با ارزش ريالي ديه كامل مرد مسلمان و تعهدات مالي مازاد را بنمايند تا درزمان بروز  خسارت هاي احتمالي از مشكلات ناشي از نداشتن بيمه نامه كامل پيش گيري كنند . چه بسا افرادي كه به دليل نداشتن بيمه نامه و تصادف با وسيله نقليه ، منجر به فوت يا نقص عضو يا خسارت هاي مالي سنگين به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشكلات حاشيه اي متعدد ناشي از تصادف قادر به جبران خسارت وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محكوم شده اند . پس رانندگي با وسيله نقليه بدون بيمه نامه كامل شخص ثالث و مازاد حتي براي يك لحظه اشتباه محض است .

حق بيمه و تخفيف عدم خسارت :

حق بيمه اين بيمه نامه براساس نوع و مورد استفاده وسيله نقليه و ميزان تعهدات بيمه گر مطابق تعرفه هاي مصوب جاري تعيين و اعمال ميشود . به منظور تشويق بيمه گذاران به دقت در رانندگي به آن دسته از بيمه گذاراني كه دريكسال بيمه اي منجر به هيچگونه خساراتي نشده باشند به هنگام تمديد بيمه نامه تخفيف اعطا مي شود و از پرداخت بخشي از حق بيمه سال هاي بعدي به شرح جدول ذيل معاف خواهند بود :

 

سابقه عدم دریافت خسارت

تخفيف عدم خسارت ثالث اجباري(درصد)    

تخفيف عدم خسارت مازاد اختياري(درصد)

یکسال

10

5

دو سال

15

10

سه سال

20

15

چهار سال

30

25

پنج سال

40

35

شش سال وبیشتر 

50

50

 

همچنين حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه درمدت اعتبار بيمه نامه يكساله ، بيش از يكبار موجب خسارت شوند هنگام تجديد بيمه نامه با توجه به دفعات خسارت دریافتی،مشمول اضافه نرخ به شرح ذيل خواهد بود :


 


دوبار خسارت


20درصد حق بيمه سالانه

 سه بارخسارت

 40 درصد حق بيمه سالانه

  چهاربار خسارت

 60 درصد حق بيمه سالانه

 بيش از چهار بار خسارت

 100 درصد  حق بيمه سالانه


 

پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي ) :

شركت بيمه به منظور رفاه بيمه گذاران محترم و زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي ترافيك كه پس از اين گونه حوادث ايجاد مي شوند ، خسارت مالي واقع شده در محدوده شهر ها را درصورت داشتن شرايط مندرج در پشت كارت بيمه نامه شخص ثالث تا حداكثر سقف سه ميليون ريال بدون گزارش پلیس (کروکی )جبران مي كند .


2- بيمه حوادث سرنشين و راننده

اين بيمه نامه به عنوان پوشش تكميلي همراه بيمه نامه شخص ثالث ارائه مي شود و بموجب آن ، خسارت جانی وارده به راننده و سرنشينان وسيله نقليه بيمه شده در اثر حوادث رانندگي تحت پوشش قرار می گیرد . براساس اين بيمه نامه هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه تا سقف مشخص شده در بيمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است . همچنين چنانچه راننده وسيله نقليه بيمه شده دراثر حادثه رانندگي محكوم به پرداخت ديه سرنشينان اتومبيل خود شود ليكن ديه متعلقه ايشان بيش از سقف تعهدات بيمه نامه شخص ثالث باشد ، مابه التفاوت آن با رعايت سقف و شرايط مربوطه از محل پوشش حوادث سرنشين جبران مي شود .


 *مدارك لازم جهت خريد بيمه نامه شخص ثالث و حوادث سرنشين  :

 • 1- مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت ) و تصویر آن
 • 2-  بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن 3
 • 3- تكميل فرم پيشنهاد در واحدهاي صدور بيمه نامه
 • 4- همراه داشتن كد ملي و كد پستي

- به منظور جلوگيري از تبعات احتمالي در رسيدگي و پرداخت خسارت لازم است فرم پيشنهاد بدقت و براساس مندرجات كارت مورد بيمه و نوع استفاده آن و پوششهای مورد نیاز (درخواستی ) بیمه گذار تكميل گردد .


 *  ساير موارد و اطلاعات :

جهت تمديد بيمه نامه شخص ثالث ، حداقل 72 ساعت (اداري ) قبل از اتمام مهلت بيمه نامه اقدام فرمائيد .

چنانچه بيمه نامه قبلي نداشته و يا از تاريخ اتمام اعتبار بيمه نامه يكسال يابيشتر گذشته باشد معادل صد درصد حق بيمه شخص ثالث اجباري و كمتر از يكسال به نسبت مدت تاخير در حق بيمه بيمه نامه جديد جريمه اعمال ميگردد.3- بيمه بدنه

دراين نوع بيمه نامه ، تعهد بيمه گر جبران خسارت وارده به وسيله نقليه بيمه شده است . به عبارت ديگر ، بيمه گر با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي نمايد در مقابل دريافت حق بيمه و پس از بازديد و تاييد سلامت اتومبيل ، چنانچه به علت هريك از حوادث مشمول بيمه اعم از  آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار ،حادثه (تصادف ، واژگوني ، سقوط )و سرقت ،وسيله نقليه بيمه شده ازبين رفته و يا به آن خسارت وارد شود ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير يا مبلغ خسارت را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت كند .


پوشش هاي تکمیلی بيمه بدنه :

علاوه بر خطرات اصلي تحت پوشش مذكور در بيمه بدنه ، خطرات ذيل نيز با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار ميگيرند :

 • 1- سرقت قطعات اصلي و اضافي منصوبه برروي خودرو
 • 2- شكست شيشه و پاشيده شدن مواد اسيدي
 • 3- هزينه اياب و ذهاب بيمه گذار در ايام تعمير وسيله نقليه خسارت ديده
 • 4- سيل و زلزله و آتشفشان 
 • 5-نوسان قیمت خودرو 
   


تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه :

تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه در جدول زير ارائه شده است .اين تخفيف مشمول بيمه گذاراني مي شود كه درطي يكسال بيمه اي يا بيشتر از محل بيمه نامه بدنه خود خسارتي دريافت ننموده باشند .

سابقه عدم دریافت خسارت

تخفيف حق بيمه

 یکسال

   25%

 دوسال

   35%

     سه سال

  45%

چهارسال و بیشتر

60%


 

فرانشيز خسارت :

در پرداخت خسارت بدنه ، بخشي از خسارت به عهده بيمه گذار مي باشد كه اصطلاحاً ((فرانشيز )) ناميده مي شود .
 


تخفيف هيات علمي :

اعضاي هيات علمي درصورت ارائه معرفينامه از كارگزيني محل خدمت خود مي توانند از 20% تخفيف توافقي در بيمه بدنه اتومبيل مربوط به خود استفاده نمايند.


خسارتهاي تحت پوشش :

جبران خسارتهاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوطه ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

 • 1-خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني وسقوط موضوع بيمه باشد يا چنانچه درحين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود .
 • 2- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم  اصلي همراه آن وارد گردد .
 • 3- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .
 • 4- خسارتي كه درجريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود .
 • 5- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هريك از خطرات بيمه شده حداکثر تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است .


  هزينه هاي قابل تامين :

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

خسارت هاي غير قابل جبران
:
در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود :

 •  خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش، اعتصاب و يا تهاجم
 •  خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجار هاي هسته اي
 •  خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد ميشود .
 •  خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غيرقانوني باشد .

 درصورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد . اتمام اعتبار گواهينامه درحكم بطلان آن نيست .

 •  خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد .
 •  خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد واصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد .
 • خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه درصورتي كه ناشي از نقص و خرابي دركاركرد آنها باشد .
 •  خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود .


انتقال مالكيت : 

درصورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هريك از انحا. قانوني ، بيمه گذار ميتواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد درصورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت

درصورت انتقال مالكيت موضوع بايد به منظور صدور الحاقيه لازم وقبول آن به اطلاع بيمه گر رسانده شود در غیر اینصورت خسارت می تواند به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه متعلقه پرداخت شود.

توجه: چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشد كه به بيمه گر اعلام نشده است بيمه گر هيچگونه مسئوليتي براي جبران خسارتهاي وارده در قبال مالك جديد نخواهد داشت


وظايف و تعهد بيمه گذار 


1-اظهار مشخصات خطر و تغييرات حاصل در آن :

چنانچه بيمه گذار هنگام انعقاد قرارداد بيمه از اظهار مطالبي موثر در سنجش خطري كه از آن مطلع بوده خودداري يا در آن خصوص برخلاف واقع اظهاري بكند ، قرارداد بيمه باطل است ولو آنكه مطالب كتمان شده يا برخلاف واقع در وقوع خسارت هيچگونه تاثيري نداشته باشد . دراين صورت نه فقط حق بيمه هايي كه پرداخته است به او مسترد نمي شود بلكه بيمه گر حق دارد حق بيمه هاي معوق تا تاريخ حادثه را نيزمطالبه و دريافت كند (ماده 12 قانون بيمه )


 2-پرداخت حق بيمه

به محض صدور بيمه نامه ، بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه خواهد بود و ملزم است كه حق بيمه را به نحوي كه در بيمه نامه پيش بيني ميشود پرداخت كند و گرنه بيمه گر تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت .

واحدهاي صدور بيمه به منظور حمايت مالي از بيمه گذاران بيمه بدنه آمادگي دارند در زمينه پرداخت حق بيمه تسهيلاتي را در خصوص تقسيط حق بيمه براساس شرايط و مقررات ارائه نمايند .
به منظور تعیین حق بیمه ، می بایست نوع ، مورد استفاده ، ارزش روز خودرو و مشخصات دیگر آن در نظر گرفته شود،لذا اعلام مبلغ دقیق حق بیمه پس از مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه و بازدید خودرو امکان پذیر می باشد . 


 3-اعلام تشديد خطر :

هرگاه درطول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و یا وضعيت و یا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، مراتب را به بيمه گر اعلام نمايد در غير اينصورت و درصورت وقوع حادثه ، خسارت پرداختي به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه متناسب با خطر  خواهد بود .


4- اعلام خسارت :

 بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند .

5-خودداري از انتقال يا تعمير اتومبيل :
بيمه گذار بايد از جابه جا كردن وسيله نقليه مورد بيمه (جز به دستور مقامات انتظامي در مواقع لازم ) يا تعمير آن خودداري كند ، مگر اين كه موافقت بيمه گر را دراين خصوص جلب كرده باشد . درغير اين صورت بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند .

1-انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر:

به ميزان خسارت پرداخت شده حقوق بيمه گذار در قبال اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه منجر به خسارت هستند ، به بيمه گر منتقل مي شود .

 


* مدارك لازم براي خريد بيمه نامه بدنه :

 • 1- مدرک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن
 • 2- تكميل فرم پيشنهاد بدنه در واحدهاي صدور بيمه نامه و بازديد اوليه بدنه خودروتوسط كارشناس بيمه گر
 • 3- ارائه بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن بهمراه استعلام عدم خسارت آن
 • 4- همراه داشتن كد ملي و كد پستي  .
  به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت ، لازم است فرم پیشنهاد به دقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه  ،نوع مورد استفاده ، مالکیت خودرو و نوع پوششهای درخواستی تکمیل گردد .


*ساير موارد و اطلاعات لازم :

توجه داشته باشيد با توجه به اينكه درهنگام پرداخت خسارت ارزش روز خودرو مورد توجه قرار ميگيرد ضروريست قيمت روز مبناي پوشش بيمه اي قرار گيرد تا ضرر و زياني متوجه بيمه گذار نگردد .

نحوه تمديد بيمه نامه :

براي تمديد بيمه نامه درصورت مراجعه (تا 24 ساعت ) قبل از انقضاي تاريخ بيمه نامه قبلي نيازي به بازديد اتومبيل نمي باشد لذا به منظور پيوسته بودن تاريخ اعتبار بيمه نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضاي بيمه نامه جهت تمديد آن اقدام فرمايند .

كليه بيمه گذاران و زيانديدگان موظفند ظرف مدت حداكثر 5 روز به شعب پرداخت خسارت شركت بيمه مراجعه و اعلام خسارت فرمايند .

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت

1-    خسارات شخص ثالث مالي :

مدارك مورد نياز :

 • 1- اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • 2- اصل بيمه نامه شخص ثالث زيانديده
 • 3- گواهينامه هاي رانندگي مقصر و زيانديده
 • 4- كارت شناسائي خودروی مقصر حادثه
 • 5- اصل سند مالكيت خودروی زيانديده
 • 6- ارائه كروكي تصادف درخساراتي كه بالاتر از مبلغسه ميليون ريال مي باشد
 • 7- درخسارت فاقد كروكي مراجعه خودروهاي مقصر و زيانديده جهت بازديد كارشناس الزامي است
 • 8- در خسارات داراي كروكي بالاتر از مبلغ پنج ميليون ريال مراجعه هردو خودرو مقصر و زيانديده جهت بازديد كارشناس الزامي است .

2- خسارات شخص ثالث جاني :

مدارك مورد نياز :

 • 1- اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر
 • 2- اصل گواهينامه مقصر حادثه
 • 3- كروكي تصادف
 • 4- گزارشات و صورتجلسات نيروي انتظامي
 • 5- اوراق بازجوئي از مقصر و زيانديدگان
 • 6- گواهيهاي سازمان پزشكي قانوني
 • 7- راي دادگاه
 • 8- شناسنامه هاي مجروحين و متوفيان
 • 9- درصورتيكه درحادثه زيانديده فوت نموده باشد ، گزارش معاينه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده متوفي نيز مورد نياز است .


3- خسارات بيمه بدنه اتومبيل

مدارك مورد نياز :

 • 1- اصل بيمه نامه بدنه و كارت شناسايي بيمه گذار
 • 2- اصل قبض رسيد حق بيمه
 • 3- اصل بيمه نامه شخص ثالث
 • 4- اصل گواهينامه رانندگي راننده
 • 5- اصل كارت خودرو
 • 6- اصل سند مالكيت خودرو
 • 7- كروكي تصادف
 • 8- بيمه گذاران محترم حتماً مي بايست در تصادفات احتمالي گزارش پليس تهيه نموده و خسارات را ظرف مدت 5 روز به شعب شركت بيمه اعلام و بيمه گذار از سازش يا مصالحه با مقصر يا مقصرين حادثه خود داري نموده و قبل از بازديد كارشناس ارزياب خسارت شركت بيمه از خودرو آسيب ديده ، بيمه گذار نبايد نسبت به تعمير و بازسازي خودرو اقدام نمايد وگرنه بيمه گرتعهدي نخواهد داشت